1x Samochód
OPEL CORSA
3x Karta o wartości
2 000 zł
33x Karta o wartości
500 zł

Jak wygrywać?

01
Kup dowolny produkt marki Jedynka z listy Produktów.
02
Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
03
Czekaj na informację o wygranej.

Zarejestruj paragon wypełniając poniższy formularz

w terminie od 15.06.2020 r. do 30.08.2020 r.
Formularz zgłoszeniowy loterii "Numer 1 w domu. Jedynka!" organizowanej przez JET EVENTS Sp. z o.o. na zlecenie Tikkurila Polska S.A.
Twoje dane:
Dane zakupionego produktu:
usuń
Dane sklepu:
Dowód zakupu:
Zgody:
1.Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 Nr 119 s.1), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
2.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Organizator oraz Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica i stanowią oni współadministratorów w rozumieniu art. 26 RODO. Tikkurila Polska S.A. przetwarza dane uczestników Loterii w związku z ich przystąpieniem do Loterii, zaś Organizator przetwarza dane osobowe jedynie w celu przekazania laureatom Loterii przysługujących im Nagród. Zakres odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych przez każdego z Administratorów wynika z zakresu czynności przetwarzania danych osobowych przez każdego z nich opisanego powyżej, jak i poniższych punktów.
3.Dane uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów prawa wskazanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii, tj. wykonanie umowy o przystąpienie do Loterii.
4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Loterii oraz jej rozstrzygnięcia a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Loterii. Brak podania danych osobowych spowoduje utratę prawa do nagrody.
5.Każdy z uczestników Loterii ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie – o ile przetwarzanie danych następuje w oparciu o taką zgodę. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie na adres Administratora.
6.Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji od kiedy przetwarzane są jego dane i żądania podania tych danych; uzyskania informacji o sposobie przetwarzania tych danych, w szczególności o odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. Administrator udziela powyższych informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator udziela informacji na piśmie w terminie 30 dni jednocześnie pouczając o przysługujących osobie prawach.
7.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy prawa wskazane w punkcie 1 niniejszego rozdziału. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Osoba, której dane dotyczą może się zwrócić z prośbą o realizację praw związanych z przetwarzaniem danych w związku z Loterią do Organizatora, jak i do Tikkurila Polska S.A.
rozwiń >> << zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia loterii oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, a także dokonania ewentualnej weryfikacji prawidłowości zgłoszenia.

* Pola obowiązkowe